Polityka Bezpieczeństwa
Polityka Bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych

 

 

Obowiązek informacyjny P.P.U. „ Redox" Sp. z o.o. wobec klientów, dostawców, podwykonawców.
 

25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

RODO ujednolica podejście do zagadnienia ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, zwiększając wgląd i wpływ każdej osoby prywatnej na to, co się dzieje z jej danymi. W związku z powyższym informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U „ Redox  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie                                     przy ul. Rakowieckiej 36 .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez P.P.U „Redox „ Sp. z o.o. w celu:

 

  1.  Udzielenia odpowiedzi na zapytanie/realizację usługi oraz nawiązania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wymagany do przygotowania oferty i/lub okres trwania umowy.
  2.  Marketingu własnych usług. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wymagany do przygotowaniaoferty i/lub okres trwania umowy.

 

Posiada Pani/Pan wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom (odbiorcy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

      -   bank prowadzące rachunek w celu rozliczeń,

      -   organy administracji państwowej (komornicy sądowi, sądy i jednostki organizacyjne prokuratury, organy administracji               architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego),

      -   architekci, projektanci i podwykonawcy (w ramach projektowania zmian, usuwania usterek),

      -   kancelarie notarialne,

      -   doradcy podatkowi,

      -   Poczta Polska oraz inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: redox@redox.com.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby
 P.P.U „Redox „ Sp. z o.o. podanym powyżej. 

 

Copyright © 2010 Redox All Rights Reserved